Castellano
Assessoria Comptable

  • Resolució de totes aquelles consultes efectuades pels clients verbalment o per escrit.
  • Ajuda en la aplicació de la normativa comptable (definició de comptes i estructura de nivells en funció de les característiques del client, etc ... ).
  • Confecció d'estats financers i el seu anàlisi.
  • Elaboració i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil (a títol enunciatiu: Balanç de situació, Compte de Pèrdues i guanys, Estat de canvis en el Patrimoni Net, Memòria i Informe de Gestió, segons els casos).
  • Mecanització al nostre despatx, en alguns casos, de la comptabilitat de la societat mitjançant els documents proporcionats per la mateixa. Elaboració del pla de comptes, codificació dels apunts, procés de comptabilització, verificació i seguiment, llistats comptables, etc ...
  • Valoració d'empreses.


BC2
C/ Avda Diagonal 381 Ppal 1a
08008 - Barcelona
Tel. 932 384 890
Fax. 932 384 891 - Email. bc2@bc2.cat
www.bc2.cat
Avís Legal - Política de cookies